Základní pravdy křesťanské víry a morálky

Základní pravdy křesťanské víry a morálky

Hlavní přikázání křesťanské lásky
„ Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí…
Miluj svého bližního jako sám sebe.“
                                 Mt. 22, 37-39
Božské ctnosti   
Víra       Naděje      Láska    
                 
Základní křesťanské ctnosti
 Moudrost              Spravedlnost            Statečnost             Mírnost  
 
Církevní přikázání 
O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní  klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
Přispívat církvi na její potřeby desátkem ze své mzdy. 
 
Desatero Božích přikázání
  1. V jednoho Boha věřit budeš.
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  3. Pomni, abys den sváteční světil.
    
  1. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti bylo na zemi.
  2. Nezabiješ.
  3. Nesesmilníš.
  4. Nepokradeš.
  5. Nepromluvíš křivého svědectví
  6. Nepožádáš manželky bližního svého.
  7. Nepožádáš statku bližního svého.
  
Základní pravdy víry
Bůh je jeden.    
Bůh je spravedlivý.
Bůh je ve třech osobách.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil a spasil.
Lidská duše je nesmrtelná. 
Boží milost je ke spáse nezbytná.
 
Křesťanské ctnosti 
Pokora
Štědrost
Čistota ( cudnost )
Přejícnost
Střídmost
Mírnost 
Přičinlivost ( pracovitost )
 
Sedm hlavních hříchů 
Pýcha
Lakomství
Závist
Hněv
Smilstvo
Nestřídmost
Lenost
 
Dary Ducha svatého 
Dar moudrosti
Dar rozumu    
Dar rady
Dar síly
Dar umění  
Dar zbožnosti
Dar bázně Boží
 
Plody darů Ducha svatého 
Láska  Radost  Pokoj 
Trpělivost   Shovívavost  Vlídnost   Dobrota  Mírnost 
Věrnost
Tichost  Zdrženlivost
Čistota
 
                         Svátosti církve                          
Křest 
Biřmování 
Eucharistie
Smíření
Nemocných
Manželství
Kněžství
 
Skutky duchovního milosrdenství 
Učit
Radit
Těšit
Posilovat
Odpouštět        
Trpělivě vše snášet
Modlit se za živé i mrtvé 
 
Skutky tělesného milosrdenství 
Dávat najíst tomu, kdo má hlad.
Hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou.
Odívat toho, kdo nemá co na sebe.
Navštěvovat nemocné a vězněné.
Pohřbívat zesnulé.
 
Blahoslavenství
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou  nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě vám připisovat všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte v nebi hojnou odměnu, vždyť stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
 

 

 

http://www.farnostdubnany.cz/k-zamysleni/zakladni-pravdy-krestanske-viry-a-moralky